Quins són els seus objectius?

Els fins de l’associació són els següents:

 1. Dignificar i professionalitzar el treball amb animals.
 2. Divulgar les formes de treball amb tracció animal moderna.
 3. Assessorar i donar suport a les persones que vulguin introduir aquestes formes de treball en les seves activitats agropecuàries o en altres sectors d’activitat susceptibles de ser emprades.
 4. Treballar per una agricultura més lògica i ecològica, en la qual la tracció animal esdevingui un factor determinant en la transició agroecològica.
 5. Cal destacar les bondats que la tecnologia de tracció animal ofereix com a font d’energia renovable, i promoure sistemes de producció eficients energèticament, en què la tracció animal sigui una de les fonts d’energia aportades.
 6. Promoure les polítiques i accions que es basin en el respecte del llegat cultural local / regional.
 7. Formular recomanacions que permetin la inclusió del concepte de la tracció animal moderna a les polítiques i estratègies de desenvolupament rural nacionals i regionals.
 8. Promoure la relació, col · laboració i intercanvi d’experiències amb altres organitzacions nacionals i internacionals amb objectius afins als d’aquesta associació.
 9. L’estudi, conservació i promoció de les races i estirps més aptes per a la tracció animal.
 10. Fomentar la selecció de races i línies d’animals de treball.

Tot això des d’una ètica de cura a les persones, als animals, al medi ambient i als treballs i funcions que amb ells es poden desenvolupar.

A través de quines eines?

Per a la consecució d’aquests fins, es desenvolupen les següents activitats i recursos:

 1. La celebració de Cursos i Jornades Tècniques sobre la tracció animal.
 2. L’articulació i gestió d’una xarxa de Finques Col · laboradores, que serveixi per aprofundir en la formació i adquisició d’habilitats en tracció animal. (Enllaç a la pàg. D’finques col · laboradores)
 3. La celebració de trobades d’autoformació entre les persones associades.
 4. La creació i manteniment d’una base de dades de recursos necessaris per al desenvolupament de la tracció animal. (Base de dades)
 5. L’estudi, desenvolupament i adaptació de les eines i estris emprats en tracció animal.
 6. La gestió de llibres genealògics de races de les espècies animals orientades a la utilització en tracció animal, per a les que no existeixi ja una entitat gestora.
 7. Promoure la homologació de la formació en les diferents disciplines relacionades amb la tracció animal.
 8. Crear i / o fomentar els estàndards de qualsevol aspecte relacionat amb la tracció animal (animals, eines, processos …) segons les necessitats estipulades per l’Associació en cada moment.